Eserleri

..

01. Ruhu’l Furkan Tefsiri:

Mahmud Efendi Hazretleri’nin en hacimli eseri, Ruhu’l-Furkan adlı natamam tefsiridir. Tefsir “rivayet” tarzına daha yakındır. Fakat eserde yer yer “işari” manalara da rastlanmaktadır. Ruhu’l-Furkan, içerisinde fıkhi meseleleri barındırması cihetiyle “ahkam tefsiri” özelliğini de taşımaktadır.

02. Sohbetler Kitabı:

Mahmud Efendi Hazretleri(Kuddise Sırruhu), İmam-Hatip olarak görev yaptığı İsmailağa Camii başta olmak üzere birçok camide vaaz etmiştir. Pazar günleri sabah namazından sonra Sultan Selim Camii’nde yaptığı sohbetler ise irşad tarihinde ayrı bir yere sahiptir.
Sohbetler, sabah namazından sonra olmasına rağmen Camii erken saatlerde dolar geç kalanlar vaazı çevredeki camilerden dinlerlerdi. Misafir hocaefendilerin okuduğu aşırların tefsir edildiği sohbetler işrak vaktine kadar devam ederdi.
Sohbetlerde öğrencilerin aldığı notlar 1995 yılından itibaren kitaplaştırılmaya başlandı. 3 yılda hacimli 4 ciltlik bir eser ortaya çıktı. 1998 yılında sona eren sohbetler Hocaefendi’nin rahatsızlığından dolayı bir daha başlayamadı. Konuların vaaz üslubunda ve sade bir dille işlendiği “Sohbetler” kitabı İslamî disiplinlerin kompozisyonundan ibarettir.

03. Risale-i Kudsiyye Tercümesi:

Risale-i Kudsiyye, İsmet Efendi Tekkesi’nin kurucusu Mustafa İsmet Efendi tarafından kaleme alınan manzum bir eserdir. Eserde Nakşibendiyye-Halidiyye tarikatının zikir usulleri, prensip ve kaideleri anlatılmakta, İslam Akaidi ile alakalı temel meseleler işlenmektedir. Tarikat-ı Aliyye erbabının bilmesi gereken konuları hikmetli bir dille anlatan eser, İsmet Efendi’den sonra gelen Tekke’nin şeyhleri tarafından müracaat kaynağı olarak görülmüştür.

Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sırruhu), her sohbetinde Risale-i Kudsiyye’den bir dörtlük okur ve şerh ederdi. Öğrencileri O’nun bu açıklamalarını yazıya aktarıp 3 cilt halinde Risale-i Kudsiyye Şerh ve Tercümesi başlığıyla basmışlardır.

Nakşibendiyye-Haliddiyye tarikatıyla alakalı temel meselelerin ayrıntılı bir şekilde işlendiği bu eser farklı isimler altında birkaç defa tab’ edilmiştir.

04.Kur’an-ı Mecîd ve Tefsirli Meal-i Âlisi:

Hicri 15. Asrın Müceddidi, Şeyhü'l İslâm İsmail Efendi (İsmail Ağa) Camii Şerîfi Em. İmâm-Hatibi Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri riyasetinde, ilmî bir hey'et tarafından hazırlanmış, Kur'an-ı Azim-uşşân'ın yüce meâlinden ibâret bir eserdir.

Bu eserin en önemli özelliği diğer meâllerden farklı olarak tefsirli (açıklamalı) olmasıdır. Zîra; gerekli parantez içi açıklamalar ve dipnotlar verilmeksizin yapılan meallerde hataya düşmemek, yanlış anlamamak mümkün değildir. Bunun temel sebebi ise Kur'an-ı Kerimin Mûciz, Arapça lisanının takdir ve hazifler üzere kurulan edebî bir lugât oluşudur. Nitekim, bu eserin farkı ve son derece faydalı oluşu, tetkik edenlerine aşikârdır.

05.Mahmud Efendi Hz.’lerinden Dualar

06.Kur'ân-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

07.Fatiha Tefsiri

08.Efendi Babam Buyururdu ki

09.Umre Sohbetleri

10.İrşadü’l Müridin

11.Sözler

Gümüşhanevi Derneği - GİMER (Gümüş İlim Merkezi)

Karaer Mahallesi - Sebahattin Aytaç Caddesi
No:21 / GÜMÜŞHANE

© 2020 - Gümüşhânevî Derneği, İSDEF (İsmailağa Dernekler Federasyonu) üyesidir.